Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Współpraca z rodzicami w Przedszkolu Radość

Rodzina jest tym środowiskiem, które wywiera najsilniejszy wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Rodzice pragną, aby ich dziecko było bezpieczne, zdrowe i wszechstronnie się rozwijało. Dlatego w przedszkolu, w którym pracuję, jednym z najważniejszych zadań jest współdziałanie z rodzicami. Osobiście, jako nauczyciel z siedemnastoletnim stażem pracy jestem o tym całkowicie przekonana.

Współpraca z rodzicami w mojej placówce na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się w swej formie. Wieloletnie doświadczenia, diagnozowanie potrzeb rodziców, rozwój technologii informatycznej, a przede wszystkim rosnące wymagania rodziców, stawiały nas przed nowi wyzwaniami. Wszystko to spowodowało, że musieliśmy dopasować formy współpracy z rodzicami do ich nowych oczekiwań.

A oto system współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka wypracowany przez dyrektorów i radę pedagogiczną mojego przedszkola.

OBSZAR: informacja o pracy przedszkola

Formy proponowane rodzicom to:

– zebrania grupowe ( 3 w roku szkolnym) : na zebraniach rodzice zostają zapoznani ze statutem i regulaminem przedszkola, organizacją dnia w przedszkolu, planem współpracy z rodzicami w danej grupie, sprawozdaniem z pracy w grupie za I pókocze roku szkolnego oraz sprawozdaniem podsumowującym pracę w grupie w danym roku szkolnym, pozyskują informacje o planowanych uroczystościach i imprezach ogólno-przedszkolnych i grupowych oraz informacje w sprawach bieżących.

– strona internetowa przedszkola : zawiera podstawowe informacje o przedszkolu, aktualne ogłoszenia i komunikaty dyrekcji, informacje z życia poszczególnych grup, relacje z koncertów, przedstawień teatralnych i uroczystości przedszkolnych, informacje o konkursach, w których uczestniczą nasi wychowankowie.

– tablice informacyjne w holu: zawierają bieżące informacje i ogłoszenia, zdjęcia z przebiegu aktualnych w danym dniu wydarzeń ( koncertów, przedstawień, wycieczek, uroczystości, ciekawych zajęc.

– indywidualna informacja pisemna : to informacje bieżące, dotyczące działań w poszczególnych grupach (szczególnie cenione przez rodziców, którzy nie są codziennie w przedszkolu)

– dni otwarte : organizowane są dla rodziców i dzieci nowo-zapisanych do naszej placówki, stwarzają możliwość zwiedzenia całego budynku, poznania dyrektorów, nauczycielek, zabawy indywidualnej i w małej grupie.

OBSZAR: pedagogizacja rodziców

Formy proponowane rodzicom to:

– gazetka „ Przedszkolak” : gazetka redagowana jest przez radę pedagogiczną przy współpracy specjalistów:logopedy i psychologa; artykuły w niej drukowane przybliżają rodzicom zagadnienia dotyczące rozwoju i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz problemów z tym związanych; propozycje zabaw mają zachęcać rodziców do wspólnej z dzieckiem lektury naszego pisemka.

– spotkania ze specjalistami : pogadanki psychologa i logopedy na spotkaniach z rodzicami w poszczególnych grupach, możliwość korzystania raz w tygodniu z porad psychologa oraz terapii logopedycznej dla dzieci w godzinach uzgodnionych z rodzicami.

– warsztaty dla rodziców : rodzice mają możliwość korzystania z warsztatów dotyczących umiejętności wychowawczych czy umiejętności komunikowania się prowadzonych przez jedną z nauczycielek lub osoby z zewnątrz. (Ostatnio zainteresowaniem rodziców wzbudziły warsztaty,, Jak być dobrym rodzicem” prowadzone przez jedną z nauczycielek)

– odczyty: dokonywane przez nauczycielki w poszczególnych grupach, a dotyczące zagadnień związanych z pedagogiką przedszkolną.

– tablica na holu,, kącik rodzica” : zawiera artykuły, informacje dotyczące problemów wychowawczych, stwarza możliwość wyrażania swoich opinii i umieszczania ich w specjalnie przygotowanych „kieszeniach” jest to swoiste forum dyskusyjne.

– akcje charytatywne : zachęcamy rodziców powspierania akcji charytatywnych i uczenia dzieci dzielenia się z innymi. (zbieraliśmy książki i zabawki dla dzieci z domu małego dziecka, zbieraliśmy plastikowe nakrętki, by wesprzeć operację małego chłopca).

Katarzyna Suska