Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

REKRUTACJA
 
Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radość”
 
 
 
 
Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego
 
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 
Termin zapisów dziecka na kolejny rok szkolny zostaje podany na stronie www.radosc.com oraz na gazetce informacyjnej dla rodziców w holu szatni.
Zapisy dotyczą dzieci nowych oraz już uczęszczających do przedszkola.
 
Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.
 
Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka::
  • złożyć prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • podpisać umowę z dyrektorem przedszkola
 
W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
  • dzieci już uczęszczające do przedszkola
  • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola
  • dzieci pracowników Przedszkola Niepublicznego „Radość”
 
Rozdział II
Zasady ogłaszania rekrutacji
 
Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.
 
Rozdział III
Przepisy końcowe
 
Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.
Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
Istnieje możliwość zapisywania do przedszkola dziecka urodzonego w roczniku 2 lata poprzedzającego rocznik bieżący
Dzieci do przedszkola zapisuje się na konkretny rok szkolny.
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku
 
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

1. Od 1 września 2021r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2020r. oraz w styczniu i lutym  2021r
 
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025
 
Od 1 września 2022r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2021r. oraz w styczniu i lutym 2022r.
 
Rekrutacja dzieci
do Przedszkola na rok szkolny 2025/2026
 
Od 1 września 2023r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2022r. oraz w styczniu i lutym 2023r.
 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście u Dyrekcji placówki.
 
 
Karta zgłoszenia dziecka do pobrania: Karta Zgłoszenia