Zapraszamy na nasz profil!

Rekrutacja

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radość”

 

 

 

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Termin zapisów dziecka na kolejny rok szkolny zostaje podany na stronie www.radosc.com oraz na gazetce informacyjnej dla rodziców w holu szatni.

Zapisy dotyczą dzieci nowych oraz już uczęszczających do przedszkola.

 

Zapisy dzieci do przedszkola prowadzi dyrektor placówki.

 

Rodzice (opiekun prawny dziecka) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka::

  • złożyć prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
  • podpisać umowę z dyrektorem przedszkola

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:

  • dzieci już uczęszczające do przedszkola
  • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola
  • dzieci pracowników Przedszkola Niepublicznego „Radość”

 

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie przedszkola.

Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Istnieje możliwość zapisywania do przedszkola dziecka urodzonego w roczniku 2 lata poprzedzającego rocznik bieżący

Dzieci do przedszkola zapisuje się na konkretny rok szkolny.

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku

 

 

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

1. Od 1 września 2017r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2016r. oraz w styczniu i lutym  2017r

 

 

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Od 1 września 2018r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2017r. oraz w styczniu i lutym 2018r.

 

Rekrutacja dzieci

do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

Od 1 września 2019r. przedszkole przyjmuje karty zgłoszenia dzieci urodzonych w 2018r. oraz w styczniu i lutym 2019r.

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć osobiście u Dyrekcji placówki.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do pobrania: Karta Zgłoszenia