Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

 PROCEDURA DOTYCZĄCA WARUNKÓW I SPOSOBU
ORGANIZACJI  WYCIECZEK
W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM RADOŚĆ.
 
I. PODSTAWA PRAWNA PROCEDURY
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)”
 
II. ZAKRES I CEL PROCEDURY
 
1. Przedszkole Niepubliczne Radość może organizować na terenie Bydgoszczy i poza nią wycieczki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Organizowanie wycieczek ma na celu:
     – poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji,  zabytków kultury i  historii,
     – upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy na temat rodzimego środowiska przyrodniczego  i  korzystania z zasobów przyrody
     – upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności  fizycznej oraz podnoszenie  sprawności fizycznej
     – poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się  w różnych sytuacjach.
3. Wycieczki są organizowane w formie:
     – wycieczek przedmiotowych – inicjowanych i  realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego.
4. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowania  i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności  fizycznej i  umiejętności.
5. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor lub osoba przez niego upoważniona, zatwierdzając kartę wycieczki.
Wzór karty wycieczki określa załącznik do  rozporządzenia.
Do karty wycieczki dołącza się listę  dzieci zawierających imię i nazwisko oraz telefon rodzica. Listę dzieci podpisuje dyrektor .
6. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce jest wyrażana w formie pisemnej.
7. Dyrektor placówki wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
W zależności od  celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
8. Kierownik wycieczki:
     – opracowuje program i regulamin wycieczki,
     – zapoznaje  dzieci, rodziców i opiekunów  wycieczki z  programem i  regulaminem oraz informuje ich o  celu i trasie wycieczki.
     – zapewnia warunki do pełnej realizacji wycieczki i sprawuje  nadzór w tym zakresie,
     – zapoznaje dzieci i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
     – określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji jej programu oraz zapewnienia opieki i  bezpieczeństwa  dzieciom,
     – nadzoruje zaopatrzenie  w odpowiedni sprzęt, wyposażenie i apteczkę pierwszej pomocy,
     – organizuje i nadzoruje transport,
     – dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na  organizację wycieczki,
     – dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu,
9. Opiekun wycieczki:
     – sprawuje opiekę nad  powierzonymi dziećmi,
     – współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu  i przestrzegania jej regulaminu,
     – nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom,
     – wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki
10. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
11. Dyrektor może wyznaczyć na kierownika wycieczki także  inną  niż pracownik pedagogiczny osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa  dzieciom.