Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU
DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
I. PODSTAWA PRAWNA PROCEDURY
Rozporządzenie Ministra Narodowej i Sportu z 31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6. poz. 69).
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016r art.59), Prawo Oświatowe (Dz.U. z dn. 11 stycznia 2017 r. art. 125)

 

II. ZAKRES I CEL PROCEDURY
Procedura obejmuje działania pracowników przedszkola w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka.
Procedura dotyczy dyrektora, nauczycieli , pracowników niepedagogicznych.
Celem procedury jest zapewnienie profesjonalnych działań pracowników przedszkola. gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc, w sytuacji wystąpienia nagłej choroby lub wypadku z jego udziałem.

 

III. DEFINICJA WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Wypadek dziecka – to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką pracowników przedszkola:
-na terenie przedszkola
-poza terenem przedszkola – wycieczki i spacery

 

KATEGORIE WYPADKÓW z uwzględnieniem oceny ich skutków dla zdrowia i życia dziecka:
 • Lekki – brak w ocenie wyraźnych obrażeń- np. widoczne tylko lekkie otarcie, zadrapanie, lekkie skaleczenie, niezgłaszanie przez dziecko żadnych dolegliwości, brak obserwowanych zachowań dziecka, budzących niepokój o jego zdrowie i życie, nienoszących znamion zagrożenia – zakwalifikowane do udzielenia pierwszej pomocy( z wykorzystaniem środków dostępnych w apteczce pierwszej pomocy), prowadzenia obserwacji dziecka i zgłoszenia rodzicom.
 • Wypadek ciężki – widoczne obrażenia wywołane przyczyną zewnętrzną- urazy, uszkodzenia ciała np. rana cięta, kłuta kończyn, twarzy, podejrzenie złamania, zwichnięcia, zasinienie, wylew podskórny, krwotok, zanik oddechu, wstrzymanie pracy serca, uszkodzenia powłok brzusznych, niepokojące objawy- zgłaszane przez dziecko dolegliwości zdrowotne, zmiany zachowania dziecka sugerujące wstrząśnienie mózgu, zakłócenia pracy organów wewnętrznych, omdlenia, całkowita lub częściowa niezdolność do kontaktu werbalnego, wzrokowego, samodzielnego poruszania się, zniekształcenia ciała, kręcz karku itp.), lub inne zachowania budzące niepokój o zdrowie i życie dziecka – zakwalifikowany do udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, zgłoszenia rodzicom /prawnym opiekunom/;
 • Wypadek śmiertelny
 • Nagła choroba dziecka – stwierdzony przez nauczyciela w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu /zespole/pogorszony stan zdrowia [stopniowo w czasie lub często w sposób nagły], symptomy świadczące o dolegliwościach. zaburzeniach funkcjonowania dziecka. zgłaszane przez wychowanka dolegliwości zdrowotne.
Ostateczną decyzję o kwalifikacji – kategoryzacji wypadku podejmuje dyrektor /nauczyciel.

 

IV. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • Nauczyciel: zapobiega wypadkom poprzez ustalanie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewnia poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. informuje o wypadku dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor: powinien zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi. powiadomić rodziców dziecka poszkodowanego i odpowiednie organy o zaistniałym wypadku, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas ząięć organizowanych poza jego terenem, oraz powołać zespół powypadkowy.
 • Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
V. OPIS DZIAŁAŃ
Pracownik przedszkola, który był świadkiem wypadku dziecka:
 • niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
 • nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola.
 • Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z dziećmi — prosi o wsparcie i nadzór nad swoimi dziećmi inną osobę.
 • O każdym wypadku dyrektor przedszkola lub nauczyciel pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego.
 • Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń — np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub poinformować ich przy odbiorze dziecka o zaistniałym zdarzeniu.
 • W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia. urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu w szpitalu, należy zapewnić dziecku opiekę w drodze do szpitala.
 • O każdym poważniejszym wypadku dyrektor zawiadamia niezwłocznie odpowiednie organy.
 • O wypadku śmiertelnym. ciężkim i zbiorowym dyrektor zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 • O wypadku. do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń. miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 • Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem placówki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
Dyrektor powołuje członków zespołu powypadkowego:
 • w skład zespołu wchodzi pracownik przeszkolony w zakresie bhp, jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor
 • przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu — przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,
 • zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;
 • w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,
 • przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,
 • z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole
 • protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,
 • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu,
 • w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
 • zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków.
Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.