Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM

 „RADOŚĆ” W BYDGOSZCZY

 

Struktura procedury
 Opis działań, źródła, dowody
 
1. Podstawa prawna

 

 
1.  Ustawa o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 256   z 2004 r. poz. 2572 ze zmianami)

 

2.  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela – tekst znowelizowany ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami);

 

3.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.);

 

4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

 

5.  Rozporządzenie NENiS  z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. 2003r. , nr 6, poz. 69);

 

6.  Statut Przedszkola Niepublicznego  „Radość” w Bydgoszczy 

 

 
2. Definicje
 
Bezpieczeństwo – stan psychiczny lup prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie, przeciwieństwo zagrożenia. Bezpieczeństwo to stan niezagrożenia.
„Popularny słownik języka polskiego”, Wydawnictwo Wilga

 

Zdrowie – stan pozytywny samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub ułomności. (J. B. Karski  ,,Promocja zdrowia’’ Warszawa 1994r.)

 

Zasada
1. Teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; podstawa, na której coś się opiera, reguła»” Słownik języka polskiego” 
         
2. Zasada – reguła, norma postępowania, prawo podstawowe
„Mały słownik języka polskiego” PWN, Warszawa 1989r.

 

 
3. Cele
 
Zapewnienie  zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania, w tym ochrona zdrowia dziecka w przedszkolu.

 

 
4. Zakres
 
Procedura dotyczy organizacji działań  gwarantujących zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostających pod opieką nauczycieli.

 

 
5. Osoby odpowiedzialne
 
Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych oraz wszystkich pracowników przedszkola.
 
 
6. Opis działań
 
1.  Bezpieczeństwo

 

1.  Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych , a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w przedszkolu i poza jego terenem.

 

2.  Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

 

3.  Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i p/poż, które określają instrukcje BHP i instrukcja p/poż. regulamin   basenu.

 

4.  Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci mu powierzonych, a w przypadku ich narażenia na niebezpieczeństwo ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

5.  Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne  powinny być wygodne , praktyczne bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na powietrzu. Wskazane jest szczególnie w grupach młodszych, pozostawianie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

 

6.  Zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii, w tym łańcuszków i bransoletek.

 

7.  Podczas pobytu dziecka na basenie obowiązują zasady ujęte  w regulaminie basenu przedszkola.

 

8.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się  na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci jedynie pod opieką nauczycieli.

 

9.  Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym , parku itp. nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie.

 

10.  Dzieci przemieszczają się z przedszkola na teren poza nim jedynie w kolumnach. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia liczebności grupy.

 

11.  Każde wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola jest odnotowywane w karcie wycieczki.

 

12.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizację zajęć pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.  Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

 

13.  Sprzęt zabawowy w ogrodzie przedszkolnym podlega codziennej kontroli przez konserwatora.

 

14.  Wszelkie uwagi co do sprawności sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi.

 

15.  Dzieci podlegają nieprzerwanej opiece sprawowanej przez nauczyciela – zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki, nawet na chwilę.

 

16.  Nie wolno dzieciom podczas dnia samowolnie wychodzić z sali.

 

17.  Nauczyciel odpowiada za stan sprzętu i wyposażenia znajdującego się w jego sali i pomieszczeniach przyległych.

 

18.  Nauczyciel ustala wraz z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża je, zapoznaje z nimi rodziców dzieci.

 

19.  W czasie godzin dydaktycznych nauczyciel nie wykonuje czynności niezwiązanych z opieką nad dziećmi, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na nich.

 

2.  Przyprowadzanie i odprowadzanie dziecka z przedszkola

 

1.  Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów ), bądź inne osoby ( pełnoletnie ) upoważnione przez rodziców.

 

2.  Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 

3.  Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

4.  Rodzice ( prawni opiekunowie ) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.

 

5.  Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

 

3.  Zdrowie

 

1.  Rodzice przyprowadzają do przedszkola TYLKO DZIECI ZDROWE;

 

2.  Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby NIE NALEŻY przyprowadzać do przedszkola.

 

3.  Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

 

4.  W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko NIE MOŻE UCZĘSZCZAĆ do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

 

5.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

 

6.  Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu  podczas   pobytu dziecka w przedszkolu.

 

7.  W czasie pobytu dziecka na placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i  złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) NAUCZYCIEL MA OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora  o stanie zdrowia dziecka.

 

8.  Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora  informacji o stanie zdrowia dziecka, RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY DO NIEZWŁOCZNEGO ODEBRANIA dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
9.  W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor  podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

 

10.  W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności  oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

 

11.  W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

 

12.  W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu ( np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

 

13.  W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

 

14.  Przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach spacerach i wycieczkach. Przedszkole zgodnie z obowiązującym prawem , nie spełnia życzeń rodziców , aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w Sali).

 

15.  Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 
 W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
 
`
 
1.  Informacja dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

2.  Rejestr wypadków.

 

3.  Dokumentacja pedagogiczna nauczycieli (realizacja podstawy programowej, Programu „Radosne przedszkole”, regulaminów,  zakresu obowiązków nauczyciela   w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i życia dziecka).

 

4.  Listy zgody rodziców

 

5.  Karta wycieczki

 

6.  Protokół z wypadku

 

 
8. Techniki i narzędzia monitorowania
 
·  Obserwacja – arkusz obserwacji.

 

·  Analiza dokumentacji – dyspozycja do analizy dokumentacji.

 

·  Rozmowa – lista pytań.

 

 
9. Sposoby prezentacji wyników wdrażania procedury
 
Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej.
Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej.

 

 
10. Ewaluacja
 
Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań  w odniesieniu do celów, ewentualne modyfikacje procedury.