Zapraszamy na nasz profil!

Archiwum wpisów

Lut0 Wpisów
Mar0 Wpisów
Kwi0 Wpisów
Maj0 Wpisów
Cze0 Wpisów
Lip0 Wpisów
Sie0 Wpisów
Wrz0 Wpisów
Paź0 Wpisów
Lis0 Wpisów
Gru0 Wpisów

Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „RADOŚĆ”
Przedszkole jest instytucją oświatową wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą i realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
 
1. Przedszkole jest czynne w godz. 6:00 – 17:00
2. Dziecko należy przyprowadzać do godz. 8:30, a odbierać do godz. 17:00
3. Dziecko powinno być przyprowadzane w godz. 6:00-8:30 i odbierane w godz. 14:30-17:00 z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo
4. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
5. Dziecko powinno posiadać pantofle, strój gimnastyczny przybory do mycia zębów (4,5,6-latki), piżamę (3-latki), strój kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki basenowe (3,4,5,6-latki)
6. Aby wyrobić samodzielność dzieci i ułatwić utrzymanie porządku w szatni dziecko musi mieć przyszyte wieszaki przy kurtce, pantofle, strój gimnastyczny, piżamę w osobnych, uszytych woreczkach.
 
 
ZADANIA PRZEDSZKOLA
Przedszkole zapewnia:
– wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole,
– pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem w wieku od ukończenia 2,5 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.
Do zadań przedszkola należy w szczególności:
– ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,
– kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
– rozwijanie myślenia, sprawności technicznej i wrażliwości estetyczne dziecka.
Zadania te realizuje i spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji uchwałą rady pedagogicznej.
– Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, załącznik 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r
– „Radosne Przedszkole” Program wspomagania aktywności dziecka poprzez ruch i zabawę
– Program „Nauka i czytania i pisania” wg prof. B. Rocławskiego
– Program „ABC kultury fizycznej w przedszkolu” opracowane przez Radę Pedagogiczną
– programy własne nauczycieli
Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym.
 
 
PRAWA RODZICÓW
1. Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi albo propozycje ulepszania pracy przedszkola nauczycielom lub dyrekcji.
2. Rodzice mogą uczestniczyć w organizowanych zajęciach otwartych.
3. Rodzice mają prawo współudziału w wycieczkach i uroczystościach.
4. Wszelkie zastrzeżenia w związku z działalnością przedszkola rodzice winni zgłaszać do dyrekcji.
5. Uwagi i prośby rodziców dotyczące dzieci należy zgłaszać u wychowawcy.
 
 
OBOWIĄZKI RODZICÓW
 
W celu jednolitego oddziaływania wychowawczego przedszkola i domu rodzinnego na dziecko należy:
1. Interesować się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:
– brać czynny udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców,
– zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolnym „kąciku dla rodziców”, na stronie internetowej przedszkola.
– w miarę możliwości czytać literaturę specjalistyczną i artykuły dotyczące wychowania dzieci wskazaną przez przedszkole oraz uczestniczyć w zajęciach otwartych, warsztatach imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
2. Ubezpieczać dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń dyrektora:
– punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko,
– dbać o estetyczny wygląd dziecka, ubiór nie może krępować dziecku ruchów i utrudniać udziału w różnorodnych zajęciach i czynnościach samoobsługowych.
4. Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca.
5. Niedotrzymanie terminu płatności jest równoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola.
 
Przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie sprzyjać będzie sprawnemu funkcjonowaniu i podnoszeniu jakości pracy przedszkola