Zapraszamy na nasz profil!

Archiwum wpisów

Lut0 Wpisów
Mar0 Wpisów
Kwi0 Wpisów
Maj0 Wpisów
Cze0 Wpisów
Lip0 Wpisów
Sie0 Wpisów
Wrz0 Wpisów
Paź0 Wpisów
Lis0 Wpisów
Gru0 Wpisów

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA

 

NASZE MOTTO:

RUCH WYRAŻA POTRZEBĘ LUDZKIEJ AKTYWNOŚCI”

R. LABAN

 

REALIZUJEMY PROGRAM RADOSNE PRZEDSZKOLE”

(Program wzbogacają programy własne nauczycieli)

 

Wizja

 

 • Przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom

            i środowisku lokalnemu.

 • Otaczające dzieci troską i życzliwością.

 • Czuwające nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem.

 • Miejsce radosnej zabawy, wielozmysłowego poznawania świata,               rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Misja

 

 • Ideą naszego działania jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność zabawową i ruchową.

 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia

wśród przedszkolaków, rodziców i w środowisku lokalnym.

 • Wyrabianie nawyków profilaktyki bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, aby łagodniej znosiły stres i łatwiej pokonywały trudności.

 • Zapewnienie absolwentom dobrego startu w szkole.

 • Eksponowanie twórczego potencjału dzieci w środowisku lokalnym.

 • Pełnienie funkcji wspierającej działania wychowawcze rodziców.

 

Cele i zadania

 

Dzieci

 

Wykorzystanie aktywności ruchowej dzieci

w codziennej pracy przedszkola.

Przyczynianie się poprzez zabawę, ruch i sport

do ogólnego rozwoju dzieci i ich zainteresowań.

Rozwijanie pozytywnego stosunku dziecka do samego siebie, swojego ciała i umiejętności.

Zapewnienie dziecku radości podczas gier i zabaw.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci by czuły się bezpieczne

i mogły się zdrowo rozwijać.

– Rozwijanie talentów i zainteresowań poprzez udział w konkursach, przeglądach, spartakiadach.

– Wspieranie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej już od trzylatków, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami

z zastosowaniem glottodydaktyki.

– Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego na wysokim poziomie.

 

Rodzice

 

– Otrzymują rzetelną informację o postępach w rozwoju dziecka,

a także o sukcesach i trudnościach.

– Mogą korzystać z pomocy specjalistów: logopedy i psychologa.

– Wyrażają swoje opinie na temat pracy przedszkola, współpracują

z nauczycielami.

– Wspomagani są w wychowaniu dzieci poprzez stosowany

w przedszkolu system wychowawczy wzmacniający pozytywne zachowania dziecka.

– Mogą obserwować dzieci na zajęciach otwartych, występach artystycznych.

– Wzmacniają więź emocjonalną z dzieckiem podczas uroczystości, imprez okolicznościowych, festynów, rajdów organizowanych

w grupie i ogólno przedszkolnych.

 

 

Nauczyciele

 

– Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.

– Są aktywni, twórczy, dyspozycyjni, taktowni i zaangażowani w pracę przedszkola.

– Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki.

– Planują swoje działania, analizują i ewaluują ich realizację, formułują wnioski i w razie potrzeby dokonują ich korekty lub modyfikacji.

– Wspierają wszechstronny rozwój dziecka, rozwijają zainteresowania zdolności, obserwują i dokonują diagnozy jego rozwoju.

– Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.

– Doskonalą wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, dzielą się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

– Tworzą atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym.

– Współpracują z dyrekcją, zespołem nauczycielskim, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Dyrekcja

 

– Dyrektorzy są kreatywni, konsekwentni w działaniu, preferują nowoczesne metody pracy z dziećmi.

– Sprawują nadzór pedagogiczny, wspierają nauczycieli w ich pracy, wspomagają rodziców, promują ideę wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

– Zapewniają warunki lokalowe i wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, umożliwiające realizowanie przyjętych programów, sprzyjające zabawie, ruchowi, doświadczaniu, nabywaniu nowych umiejętności, oraz relaksacji i odprężeniu.

 

Proponujemy

 

– zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie rówieśniczej zgodne z podstawą programową

– zabawy oswajające z wodą, z elementami nauki pływania na basenie

– zabawy i gry z piłką

– gimnastykę korekcyjną

– zajęcia z judo

– zajęcia umuzykalniające – rytmika

– język angielski

– religię

koncerty muzyczne

– teatrzyki

– wycieczki, pikniki

– pokazy sportowe

– spotkania ze sportowcami

– festyny w formie kuligu, rajdu rowerowego

– zajęcia otwarte

– uroczystości, imprezy ogólno przedszkolne i o charakterze rodzinnym

 

Oczekiwane efekty – kryteria sukcesu

 

poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola

wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole

zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola

zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym

upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

prowadzenie skutecznej polityki kadrowej

wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze wykonywanej pracy

stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne