Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA

 

NASZE MOTTO:

RUCH WYRAŻA POTRZEBĘ LUDZKIEJ AKTYWNOŚCI”

R. LABAN

 

REALIZUJEMY PROGRAM RADOSNE PRZEDSZKOLE”

(Program wzbogacają programy własne nauczycieli)

 

Wizja

 

 • Przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom

            i środowisku lokalnemu.

 • Otaczające dzieci troską i życzliwością.

 • Czuwające nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem.

 • Miejsce radosnej zabawy, wielozmysłowego poznawania świata,               rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Misja

 

 • Ideą naszego działania jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność zabawową i ruchową.

 • Promowanie zdrowego, aktywnego trybu życia

wśród przedszkolaków, rodziców i w środowisku lokalnym.

 • Wyrabianie nawyków profilaktyki bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, aby łagodniej znosiły stres i łatwiej pokonywały trudności.

 • Zapewnienie absolwentom dobrego startu w szkole.

 • Eksponowanie twórczego potencjału dzieci w środowisku lokalnym.

 • Pełnienie funkcji wspierającej działania wychowawcze rodziców.

 

Cele i zadania

 

Dzieci

 

Wykorzystanie aktywności ruchowej dzieci

w codziennej pracy przedszkola.

Przyczynianie się poprzez zabawę, ruch i sport

do ogólnego rozwoju dzieci i ich zainteresowań.

Rozwijanie pozytywnego stosunku dziecka do samego siebie, swojego ciała i umiejętności.

Zapewnienie dziecku radości podczas gier i zabaw.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom dzieci by czuły się bezpieczne

i mogły się zdrowo rozwijać.

– Rozwijanie talentów i zainteresowań poprzez udział w konkursach, przeglądach, spartakiadach.

– Wspieranie dzieci w osiągnięciu dojrzałości szkolnej już od trzylatków, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami

z zastosowaniem glottodydaktyki.

– Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego na wysokim poziomie.

 

Rodzice

 

– Otrzymują rzetelną informację o postępach w rozwoju dziecka,

a także o sukcesach i trudnościach.

– Mogą korzystać z pomocy specjalistów: logopedy i psychologa.

– Wyrażają swoje opinie na temat pracy przedszkola, współpracują

z nauczycielami.

– Wspomagani są w wychowaniu dzieci poprzez stosowany

w przedszkolu system wychowawczy wzmacniający pozytywne zachowania dziecka.

– Mogą obserwować dzieci na zajęciach otwartych, występach artystycznych.

– Wzmacniają więź emocjonalną z dzieckiem podczas uroczystości, imprez okolicznościowych, festynów, rajdów organizowanych

w grupie i ogólno przedszkolnych.

 

 

Nauczyciele

 

– Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola.

– Są aktywni, twórczy, dyspozycyjni, taktowni i zaangażowani w pracę przedszkola.

– Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki.

– Planują swoje działania, analizują i ewaluują ich realizację, formułują wnioski i w razie potrzeby dokonują ich korekty lub modyfikacji.

– Wspierają wszechstronny rozwój dziecka, rozwijają zainteresowania zdolności, obserwują i dokonują diagnozy jego rozwoju.

– Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.

– Doskonalą wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, dzielą się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

– Tworzą atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym.

– Współpracują z dyrekcją, zespołem nauczycielskim, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Dyrekcja

 

– Dyrektorzy są kreatywni, konsekwentni w działaniu, preferują nowoczesne metody pracy z dziećmi.

– Sprawują nadzór pedagogiczny, wspierają nauczycieli w ich pracy, wspomagają rodziców, promują ideę wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

– Zapewniają warunki lokalowe i wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, umożliwiające realizowanie przyjętych programów, sprzyjające zabawie, ruchowi, doświadczaniu, nabywaniu nowych umiejętności, oraz relaksacji i odprężeniu.

 

Proponujemy

 

– zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie rówieśniczej zgodne z podstawą programową

– zabawy oswajające z wodą, z elementami nauki pływania na basenie

– zabawy i gry z piłką

– gimnastykę korekcyjną

– zajęcia z judo

– zajęcia umuzykalniające – rytmika

– język angielski

– religię

koncerty muzyczne

– teatrzyki

– wycieczki, pikniki

– pokazy sportowe

– spotkania ze sportowcami

– festyny w formie kuligu, rajdu rowerowego

– zajęcia otwarte

– uroczystości, imprezy ogólno przedszkolne i o charakterze rodzinnym

 

Oczekiwane efekty – kryteria sukcesu

 

poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola

wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci

wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole

zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem

zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola

zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym

upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku

prowadzenie skutecznej polityki kadrowej

wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze wykonywanej pracy

stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne