Zapraszamy na nasz profil!

Archiwa

Archiwum wpisów

ABC kultury fizycznej

Przedszkole RADOŚĆ jest placówką, która dąży do promowania kultury fizycznej w środowisku lokalnym. Troskę o bezpieczeństwo i zdrowie oraz wszechstronny rozwój fizyczny i psychiczny dziecka traktujemy jako ważne zadania przedszkola i nauczycieli. Celem naszym jest przygotowanie dziecka do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej. Kierując się chęcią tworzenia warunków sprzyjających wyzwalaniu i rozwijaniu spontanicznej aktywności dzieci Rada Pedagogiczna opracowała program innowacyjny ABC kultury fizycznej w przedszkolu. Istotą tego programu jest wzbogacanie form zajęć ruchowych, które ma doprowadzić do zwiększenia ilości i zakresu zajęć oraz zabaw związanych z naturalną aktywnością ruchową dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Tworzenie warunków sprzyjających wyzwalaniu i rozwijaniu własnej aktywności i naturalnych predyspozycji ruchowych dzieci.

Nasz program zawiera propozycje wprowadzenia różnorodnych form aktywności ruchowej, obejmujących zestawy ćwiczeń ruchowych, gimnastyki korekcyjnej, tańca, rytmiki, zabaw z piłką, gimnastyki twórczej, dramy, zabawy relaksacyjne. Do organizowania i realizacji ćwiczeń i zabaw ruchowych wykorzystujemy mini salę gimnastyczną bogato wyposażoną w przyrządy, przybory i pomoce gimnastyczne. Nasze ogólne cele określone w programie koncentrują się wokół następujących założeń:

Organizowanie i wzbogacanie różnorodnych form zajęć ruchowych w przedszkolu jako stymulator wszechstronnego rozwoju dziecka.

Umiejętność rozpoznawania i dostrzegania mocnych stron u siebie i innych.

Nabywanie umiejętności demokratycznych form działania zbiorowego (zabawa, tolerancja, aktywność, kreatywność, samodzielność) jako przygotowanie do wszelkiej aktywności w życiu dorosłym.

Aby uniknąć niepożądanych i chaotycznych działań w procesie kształcenia i wychowania odwołujemy się do ogólnych zasad wychowania zdrowotnego.

Należą do nich zasady:

– aktywności (wykorzystywanie własnej aktywności dzieci do czynnego uczestnictwa w zajęciach),

– indywidualizacji (dostosowanie wymagań do możliwości rozwojowych dzieci),

– integracji różnych dziedzin wychowania i kształcenia w przedszkolu.

W pracy z dziećmi w naszej placówce stosujemy różnorodne formy, sprzyjające pełnej realizacji programu. Często wykorzystujemy propozycje metodyczne m. in. R. Labana, W. Sherborne, K. Orffa, Kniessów. Znaczną uwagę przykładamy do atmosfery wychowawczej panującej w przedszkolu. Dbamy o to, aby dziecko chętnie korzystało z bogactwa materialnego i aby było otoczone życzliwością, cierpliwością a także wyrozumiałością okazywaną przez nauczycieli, pracowników przedszkola i inne dzieci.